fbpx

Regulamin


REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO W CWK

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje uczestników kina samochodowego w CWK, którego organizatorem jest Zakład Komunalny w Opolu sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Podmiejska 69, zwany dalej Organizatorem
 2. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 3. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie ważnego biletu wstępu, zakupionego przez system sprzedaży online, lub – w przypadku uruchomienia – na miejscu wydarzenia w kasie biletowej Organizatora
 4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku właścicielowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 5. Bilet uprawnia do wjazdu na teren wydarzenia samochodem osobowym, udział osób niepełnoletnich wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 6. Uczestnictwo w wydarzeniach możliwe jest jedynie w samochodzie osobowym (zabroniony jest wjazd rowerów, motocykli, motorowerów, autobusów, busów, samochodów ciężarowych)
 7. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do ustawienia samochodu zgodnie z wyznaczonymi miejscami oraz poleceniami obsługi technicznej. Organizator zastrzega sobie prawo skierowania wyższych samochodów na skraj placu, aby nie ograniczały widoczności pozostałym uczestnikom wydarzenia.
 8. Samochody podczas wydarzenia będą ustawione w bezpiecznej odległości (co najmniej 2 metry), Organizator zobowiązuje uczestników do zasłaniania ust oraz nosa w przypadku otwierania szyb w pojazdach.
 9. Opuszczanie pojazdu bez ważnego powodu jest zabronione.
 10. Organizator dopuszcza możliwość korzystania z toalet w obiekcie wyłącznie z zasłoniętymi ustami oraz nosem oraz po uprzedniej dezynfekcji rąk (przygotowany preparat przy wejściu do obiektu) ograniczając kontakt z innymi osobami.
 11. Bilety na wydarzenie sprawdzane przez szybę samochodu.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz poleceń ochrony oraz obsługi wydarzenia.
 13. Uczestnik wydarzenia poprzez zakup wydarzenia oświadcza, że pojazd uczestnika jest sprawny i nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników wydarzenia.
 14. Zabronione jest wnoszenie na teren kina samochodowego, przedmiotów niebezpiecznych oraz mogących stanowić zagrożenie dla innych uczestników.
 15. Zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie na terenie wydarzenia napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji psychotropowych
 16. Zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych
 17. Zabronione jest przebywanie na terenie wydarzenia pojazdów noszących znamiona akcji reklamowych oraz osób których ubiór lub zachowanie nosi znamiona akcji reklamowych
 18. W trakcie wydarzeń bez zgody organizatora zabronione jest: wykonywanie zdjęć, rejestrowanie, nagrywanie lub utrwalanie wydarzenia jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody organizatora.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo:
  1. Odmowy wstępu posiadaczowi biletu wstępu na teren kina samochodowego w przypadku naruszenia regulaminu
  2. Wyproszenia, a w szczególnych przypadkach wyprowadzenia uczestnika imprezy w przypadku nie zastosowania się do poleceń służb porządkowych lub naruszenia regulaminu
  3. Nałożenia grzywny na uczestnika wydarzenia, jeżeli zachowanie uczestnika wpłynie znacząco na przebieg wydarzenia lub w przypadku konieczności pokrycia zniszczeń strat spowodowanych postępowaniem uczestnika.
  4. Możliwość rejestracji całości wydarzenia wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. Organizator może wykorzystać zebrane materiały na wszystkich polach marketingowych, promocyjnych. Uczestnik poprzez zakup biletu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.